ඉඩම ටාටා ට, පදිංචිකරුවන් ඉවතට

ඉන්දියාවේ ටාටා සමාගමට ලබා දීමට නියමිත කොළඹ කොම්පඤඤ වීදියේ ඉඩමෙන් දෙසැම්බර් පළමු වැනිදාට පෙර ඉවත් වන ලෙස එහි පදිංචි කරුවන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරයි.

සති කිහිපයක් ඇතුළත ඉවත් වීමට නියෝග ලැබීම නිසා තමන් දැඩි අපහසුතාවකට පත් වී ඇති අතර ඒ සඳහා මාස තුනක කාලයක් වත් ලබා දිය යුතු බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඉදිරිපත් කළ සැලැස්මක් පිළි ගනිමින්.

වන්දි වසරකින්

අදාළ ඉඩමෙන් ඉවත් වන අයට කැමති නම් වන්දි ලබා ගැනීමට හෝ එම ප්‍රදේශයෙන් වෙනත් නිවසක් ලබා ගැනීමට හැකි බවයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඉදිරිපත් කර ඇති සැලැස්මේ සඳහන් වන්නේ.

නමුත් ඒ සඳහා වසරක කාලයක් ගත වන හෙයින් එතෙක් කුලියක් ගෙවීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එකඟ වී තිබේ.

කෙසේ නමුත් වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා පවුල් 150 කුත් නව නිවාස ලබා ගැනීම සඳහා පවුල් 250 කුත් එකඟ වී ඇති බවයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්නේ.