ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හර්මන් කුමාර

මහ මුහුදේදී ගැටුම් වලට මුහුණ දෙන උතුරේ ධීවර නියෝජිතයන් නොමැති සාකච්ඡාවකින් එළැඹෙන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම දුෂ්කර වනු අති බවයි එම ව්යාවාපාරයේ කැඳවුම් කරු හර්මන් කුමාර පවසන්නේ.