ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රාවනා බලය යළිත් විරෝධයේ

රාවනා බලය සංවිධානයේ සාමාජිකයෝ ආගමික කටයුතු අමාතයංශය ගොඩනැගිල්ලට ගොස් විරෝධතාවක නිරත වූහ.

ඔවුන් මේ විරෝධය පෑවේ අලුතින් පිහිටුවනු ලැබූ ආගමික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා පත්කළ විශේෂ පොලිස් ඒකකය වෙසක් පොහෝ දිනට පෙර අහෝසි නොකිරීමට විරෝධය පෑම සදහායි.