ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'රටට විශාල අපකීර්තියක්' - බද්දේගම සමිත හිමි