පාර්ලිමේන්තුවේ පිල් මාරුවක් නැහැ

පාර්ලිමේන්තුව තුළ අයවැය විවාදය සිදු වන අතරතුර සිදු වනු ඇති බවට විශ්වාසය පල කළ පිල් මාරුව සිදු වී නොමැත.

ඒ අනුවදෙදහස් පහළොව වසර සඳහා වූ අයවැය වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

අයවැය වාර්තාව තුන් වන වර කියවීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද එකසිය පනස් දෙකක් හිමි වූ අතර ඊට විරුද්ධව ලැබුනේ ඡන්ද පනස්හතක් පමණයි.