නව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඇමතිවරු විසි හතක්

අභිනව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී දිවුරුම් දුන්හ.

කැබිනට් ඇමති මණ්ඩලයේ දිවුරුම් දුන් මුළු අමාත්‍යවරු සංඛ්‍යාව විසි හතක්.

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට භාර දී තිබේ.

1 - අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ - ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක හා ආර්ථික සංවර්ධන

2 - පාඨලි චම්පික රණවක - විදුලිබල හා බලශක්ති

3 - කරු ජයසූරිය - බුද්ධ ශාසන ඇමති

4 - විජයදාස රාජපක්ෂ - අධිකරණ ඇමති

5 - මංගල සමරවීර - විදේශ කටයුතු ඇමති

6 - සජිත් ප්‍රේමදාස - නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍ය

7 - අර්ජුන රණතුංග - වාරය නා නාවුක ඇමති

8 - රවී කරුණානායක - මුදල් ඇමති

9 - රවුෆ් හකීම් - නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන

10 -ජෝන් අමරතුංග - මහජන සාමය හා ආපදා කළමනාකරණ ඇමති

11 - රාජිත සේනාරත්න - සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය

12 - දුමින්ද දිසානායක - වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

13 - කබීර් හෂීම් - මහමාර්ග හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන

14 - එම්.කේ.ඩී.එස් ගුණවර්ධන - ඉඩම් ඇමති

15 - ජොසප් මයිකල් පෙරේරා - ස්වදේශ කටයුතු ඇමති

16 –ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා - ආහාර සුරක්ෂිතාවය පිළිබඳ ඇමති

17 – ගයන්ත කරුණාතිලක - ජනමාධ්‍ය ඇමති

18 – නවීන් දිසානායක - සංචාරක ඇමති

19 – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල - වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති

20 – රිෂාඩ් බදියුදීන් - කර්මාන්ත හා වාණිජ ඇමති

21 – පලනි දිගම්බරම් - වතු යටිතල පහසුකම් ඇමති

22 – ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් - නැවත පදිංචි කිරීම්, හිංදු කටයුතු ඇමති

23 – අකිල විරාජ් කාරියවසම් - අධ්‍යාපන ඇමති

24 - තලතා අතුකෝරාල - විදේශ රැකියා ඇමතිනි

25 - රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර - අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන ඇමති

26 - පී. හැරිසන් - සමාජ සේවා හා සුබසාධන ඇමති

27 - චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර - කාන්තා කටයුතු ඇමතිනි