ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සබඳතා ඉදිරියටත් -චීනය

චීන සබඳතා පීඩාවට ලක් වන වාතාවරණයක් පවතින අතරතුර චීන විදේශ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශක කියා සිටියේ චීන ශ්‍රී ලංකා සබඳතා ඉදිරියටත් සුවදායක සහ ස්ථාවර වර්ධනයක් කරා යොමු වනු ඇති බවට චීනය විශ්වාස කරන බවයි.