ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දිල්ලි ස්ත්‍රී දුෂකයා: බීබීසි වාර්තාව මතභේදයට