ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නගර අලංකරණය: ‘පිළිකා රෝගියකුට රූපලාවණ්‍ය ලබා දීමක්’