එජාපයෙන් ආරාධනා කළා, නාමයෝජනා සන්ධානයෙන් - නන්දිමිත්‍ර