මැතිවරණ ප්‍රතිපලය දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින්

ranil and wife Image copyright pm office lanka
Image caption රනිල් සහ මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ ජයග්‍රහනයෙන් අනතුරුව

සමස්ත ප්‍රතිපලය දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්සත්ජනතානිදහස් සන්ධානය දෙමළජාතිකසන්ධානය ජනතාවිමුක්තිපෙරමුණ ශ්‍රීලංකාමුස්ලිම්කොංග්‍රසය ඊලම් ජනතාප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය
කොළඹ 11 07 01
ගම්පහ 09 08 01
කළුතර 04 05 01
මහනුවර 05 04
මාතලේ 03 02
නුවරඑළිය 05 03
ගාල්ල 04 06
මාතර 03 05
හම්බන්තොට 02 04 01
කෑගල්ල 05 04
රත්නපුර 05 06
මොණරාගල 02 03
බදුල්ල 05 03
පොළොන්නරුව 03 02
අනුරාධපුර 04 05
පුත්තලම 05 03
කුරුනෑගල 07 08
ත්‍රිකුණාමලය 02 01 01
යාපනය 01 05 01
වන්නි 01 01 04
මඩකලපුව 01 03 01
දිගාමඩුල්ල 04 02 01
ජාතික ලැයිස්තුවෙන් 13 12 02 02
එකතුව 106 95 16 06 01 01