ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අයවැය ඡන්දය ගැන මැතිඇමති ප්‍රතිචාර

2016 වසර සඳහා වන අයවැය දෙවන වර කියවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත විය.

අයවැයට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරු 159 ද විපක්ෂව පනස් දෙදෙනෙක්ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ.