සෑම නිවාස 'හතරකින් එක් නිවසක පරිගණකයක්'

Image copyright Getty
Image caption 'වයස 15 – 19 වයස් ඛණ්ඩය ගත්තොත් එම පිරිසෙන් 58.2 % කට පරිඝනක සාක්ෂරතාවය තිබෙනවා'

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ ඒකකවලින් 24.6% කට අවම වශයෙන් එක් පරිගණකයක් හෝ සතු බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබේ.

2015 වර්ෂයේ පළමු මාස 6 සඳහා ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කොට ඇති පරිගණක සාක්ෂරතා සංඛ්‍යාත වාර්තාවට අනුව වයස අවුරුදු 5-69 අතර ජනගහනයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව 26.8%ක්.

''පරිගණක සාක්ෂරතාව'' ලෙස නිර්වචනය කර ඇත්තේ පරිගණකයක් භාවිත කරමින් කුමන හෝ කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි.

'වයස 15 – 19 වයස් ඛණ්ඩය ගත්තොත් එම පිරිසෙන් 58.2 % කට පරිඝනක සාක්ෂරතාවය තිබෙනවා' ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය ඒජේ සතරසිංහ පැවසුවේය.

පුරුෂයින්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාව ස්ත්‍රීන්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාවට වඩා ඉහළ මට්ටමක ඇති අතර, එය පිළිවෙලින් සියයට 28.7ක් හා සියයට 25.1ක් බවත් මෙම වාර්තාවේ සඳහන්.

පරිගණක සාක්ෂරතාව වැඩිම පළාත බස්නාහිර පළාත ලෙස (38.3%) සහ අඩුම පළාත නැගෙනහිර පළාත ලෙසත් (12.8%) වාර්තා වී ඇත.

රැකියා වියුක්තිකයන් අතුරින් ඉහලම පරිගණක සාක්ෂරතාවය, අවුරුදු 20-24 වයස් කාණ්ඩයෙන් වාර්තා වන අතර එය 69.1%ක අගයක් ගන්නා බවත් ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒජේ සතරසිංහ සඳහන් කළේය.