මයික්‍රෝසොෆ්ට්

  1. Virtual voice assistant

    වර්චුවල් සහායකයින් සඳහා කාන්තා හඬක් භාවිත කිරීම බොහෝ කලක පටන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පැන නැගෙන මතභේදවලට හේතු වී තිබේ.

    තවත් විස්තර
    next