ජාන

 1. මීර් සබීර්

  බීබීසී බෙන්ගාලි, ඩකා නුවර

  අමල් සර්කර් සහ අපු සර්කර්

  මෙය ඉතා කලාතුරකින් දැකිය හැකි තත්වයකි. මුළු ලෝකයට ම මෙවැනි පවුල් ඇත්තේ අතළොස්සක් පමණි. ඔවුන් කිසිවෙකුට ඇඟිලි සළකුණු නොමැත.

  තවත් විස්තර
  next