පුනර්ජනනීය බලශක්තිය

 1. Chinese President Xi Jinping is seen on a video screen as he addresses the annual gathering in New York City

  මෙම නිවේදනය එරටේ නවතම දේශගුණික ප්‍රතිඥාව වන අතර විමෝචන ගැටලු විසඳීම සඳහා වන ඉදිරි පියවරකි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. විදුලි රැහැන්

  නොරොච්චෝලේ බලාගාරය නැවත පණගන්වා විදුලි පද්ධතියේ ජනන සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කෙරෙන තෙක්, දින හතරක් පමණ මෙම විදුලිය කප්පාදුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවනු ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය පැවසීය.

  තවත් විස්තර
  next