දියවැඩියාව

  1. සීනි සාන්ද්‍රණය 5% කට වඩා

    සීනි සාන්ද්‍රණය 5% කට වඩා වැඩි නම් එය පැණි බීමක් හෝ සීනි සහිත පානයක් (sugary drinks) ලෙස පර්යේෂකයෝ අර්ථ දක්වති. සතියකට සිසිල් බීම කෑන් දෙකක් පානය කිරීම අවදානම්!

    තවත් විස්තර
    next