කටාර්

  1. කටාරයේ රැකියා කරන විදේශීය ශ්‍රමිකයන්

    "එම ලජ්ජා සහගත විදේශික කම්කරු සූරාකෑම අවසන් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා මෙන් ඇම්නෙස්ටි ජාත්‍යන්තරය කටාර් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

    තවත් විස්තර
    next