ලෝක බැංකුව

 1. කුමුදු ජයවර්ධන

  බීබීසී සිංහල

  getty

  දෛනිකව ආදායම් ලැබූ පුද්ගලයින් දැඩි ආර්ථික අපහසුතාවන්ට මුහුණ පා සිටින බව බීබීසී සිංහල සේවයට අදහස් දැක්වූ කිහිප දෙනෙකු ම පැවසීය.

  තවත් විස්තර
  next