කියුබාව

  1. චේ ගෙවාරා

    ඔහුගේ අරගලය විවේචනය කරන්නන්ට කුරිරු මිනිසෙක් ලෙස පෙනී ගියත්, ඔහු ගත් මග අනුව යන්නන්ට අදත් 'චේ' යනු 'අධිෂ්ඨානයේ සහ ආත්ම පරිත්‍යාගයේ' මාහැඟි පරමාදර්ශය ය.

    තවත් විස්තර
    next