ප්‍රචාරණය

  1. Samsung advertising

    පිහිනන විට සහ දිය මත ලිස්සා යන ක්‍රියාකාරකම්වලදී ජංගම දුරකතනය භාවිත කරන ආකාරය පෙන්වමින් සැම්සුන් සමාගම 'ව්‍යාජ වෙළෙඳ ප්‍රචාරණ' සිදු කරන බව ඔස්ට්‍රේලියානු පාරිභෝගික කොමිසම චෝදනා එල්ල කරයි.

    තවත් විස්තර
    next