රූපවාහිනී

  1. මිනී මවුස් : හඬ නිහඬ වෙයි

    “මට කවදාවත් ජනප්‍රිය වෙන්න අවශ්‍ය වුණේ නෑ. මම හඬ දෙන මේ චරිත ජනප්‍රියයි. මට ඒ ඇති” වරෙක රූසි ටේලර් පවසා තිබිණ.

    තවත් විස්තර
    next