රන්ජන් හඬපට

 1. තිසර රතුවිතාන

  BBC සිංහල

  Ranjan Ramanayake

  රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා විසින් ම සභාගත කරන ලද හඬපටවලට අදාළව නම් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිටින ඇතැම් ජනතා නියෝජිතයන් අතර පක්ෂ භේදයකින් තොර සමගියක් විද්‍යමාන වේ.

  තවත් විස්තර
  next