වෘත්තීන්

  1. මැදපෙරදිග යන මගීන්ට රැපිඩ් PCR

    ඩුබායි බලා යන මගීන් ගුවන්තොටුපොළේ දී රැපිඩ් PCR පරීක්ෂණයකට මුහුණ දිය යුතු නමුත් එහි අධික තදබදය නිසා ගුවන් මගීන් මහත් අපහසුතාවයකයට පත්ව ඇත.

    තවත් විස්තර
    next
  2. Video content

    Video caption: විදේශගතවීමට ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගන්න පැමිණෙන අයට පණිවුඩයක්