බැංකුකරණය

 1. Video content

  Video caption: අයවැය 2022 ; හිඟය පියවන්න 'හොරසල්ලි' යොදා ගෙන ඇති බව කිරිඇල්ල කියයි
 2. FinCEN Files graphic

  අනීතික මුදල් ලොව වටා සංසරණයවීමට ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු සහය වී ඇති ආකාරය රහසිගත ලිපිගොනුවලින් හෙළි වේ.

  තවත් විස්තර
  next
 3. ෆින්සෙන් එච්එස්බීසී

  ෆින්සෙන් ලිපිගොනු යනු, අනීතික මුදල් ලොව වටා හුවමාරු කිරීමට අපරාධකරුවන් හට ඉඩ සලසමින් ප්‍රධාන පෙළේ බැංකු කෙසේ සහය වී දැයි හෙළි කෙරෙන රහසිගත ලේඛන අනාවරණයකි.

  තවත් විස්තර
  next
 4. ෂර්ලි උපුල් කුමාර

  BBC සිංහල

  ඩී පී එස් සාගරිකා

  "එක ලෝන් එකක් ගෙවාගන්න බැරිව තව ලෝන් ගත්තා. සල්ලි පොළියට ගත්තා. දැන් ඒ එකක්වත් ගෙවාගන්න බැරිව අපි අසරණ වෙලා ඉන්නේ."

  තවත් විස්තර
  next