සුඩානය

 1. ෆටේහ් අල්-රහ්මන් අල්-හම්දානි

  බීබීසී අරාබි සේවය

  JESS KELLY/BBC

  මට අහමඩ් හමුවුණේ ඔහු කාමරයක තනිකොට පා විලංගු දමා සිටියදී ය. පහර කෑමට ලක්වීමෙන් ඇතිවූ කැළැල් ඔහුගේ සිරුර පුරා පැවතුණි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Video content

  Video caption: "මරණාසන්න වනතුරු" දරුවන්ට පහර දෙන සුඩානයේ ආගමික පාසල්