නියඟය

  1. Water crisis in Chennai

    ජලය හිඟ වීම නිසා නගරය පුරා ඇති අවන්හල් වසා දමා ඇති අතර, රජයෙන් සපයන ජල ටැංකි ඉදිරියේ ඇති පෝලිම්වල පැය ගණනක් සිටිය යුතු බව නගර වැසියෝ පවසති.

    තවත් විස්තර
    next