මානව විද්‍යාව

 1. විශාල කරන ලද රූපයකින්, නූලෙහි අඹරන ලද තන්තු දැකිය හැකි විය.

  පට තුනකින් යුතුව ශාක පට්ටයකින් සකස් කරගන්නා ලද සිහින් නූල් කැබැල්ල, අබ්රි ඩු මාරාස් හිදී ශෛලමය මෙවලමක් මතදී නිරීක්ෂණය කර තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next
 2. The mummified body of Nesyamun laid on the couch to be CT scanned at Leeds General Infirmary

  නෙසියමුන්ගේ මරණයෙන් පසු ඔහුගේ කටහඬ නිහඬ විය. එහෙත්, වසර 3000කට පසු පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් ඔහුගේ කටහඬ යළි ජීවමාන කළේය.

  තවත් විස්තර
  next