ශිරාණි බණ්ඩාරනායක

 1. සරෝජ් පතිරණ

  BBC සිංහල

  හිටපු අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක

  ශ්‍රී ලංකාව සිංගප්පූරුවක් කරනු වෙනුවට "අපේ රටට ගැලපෙන විදියට ඉදිරියට යන මාර්ගයක් විවෘත කර ගන්න උත්සහ කළ යුතු" බව හිටපු අගවිනිසුරුවරිය පවසයි.

  තවත් විස්තර
  next