නොබෙල් ත්‍යාගය

  1. Nobel prize winners 2019

    "මෙය විශ්වාස කරන්නත් බැහැ. මෙම සොයාගැනීම සිදු කළේ අවුරුදු 25ට කලින්. හැබැයි හැමෝම කිව්වා මෙය නොබෙල් ත්‍යාගය හිමි විය යුතු සොයාගැනීමක් කියලා."

    තවත් විස්තර
    next