නැගෙනහිර යුරෝපය

  1. ජුසෙපේ බෙරදෙලි

    මෘත දේහය මිහිදන් කිරීම සඳහා ගෙන යද්දී ජනතාව අත්පොලසන් දෙමින් සිය ආගමික නායකයා වෙනුවෙන් ගෞරවය පළ කළ බව වාර්තා විණි.

    තවත් විස්තර
    next