ලිංගික ශ්‍රමික

  1. SEX

    පිරිමි සමාජය දෙස වෛරී මනසකින් කටයුතු නොකරන ඇය පවසන්නේ ලිංගික ශ්‍රමය සැපයීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීති ලිහිල් විය යුතු බවය.

    තවත් විස්තර
    next