සෝමාලියාව

  1. Journalist Hodan Naleyah is seen during a BBC interview

    ප්‍රහාරයෙන් මරණයට පත් පිරිස අතර මාධ්‍යවේදිනී හෝඩන් නලයෙහ් සහ ඇයගේ ස්වාමිපුරුෂයා ද සිටින බව සෝමාලියානු බලධාරීහු පවසති.

    තවත් විස්තර
    next