ග්‍රීසිය

 1. ඒඩ්‍රියන් බර්න්හාර්ඩ්

  BBC

  Statue of Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (ca 780-850), Persian mathematician ,in Khiva, Uzbekistan.

  1258 දී එල්ල වූ බැග්ඩෑඩ්හි මොංගෝලියානු ආක්‍රමණයේ දී බැග්ඩෑඩ් බුද්ධි මන්දිරය විනාශ කරනු ලැබුණි. පුරාවෘත්තවල දැක්වෙන ආකාරයට එම ආයතනයේ තිබූ බොහෝ අත් පිටපත් 'ටයිග්‍රීස්' ගඟට විසි කරන ලද අතර, එම ලේඛනයන්හි තීන්තවලින් ගංගාවේ ජලය කළු පැහැයට හැරුණි

  තවත් විස්තර
  next