ඩ්‍රෝන් කැමරා

  1. Kamilla Ogun

    ''මගේ අම්මා ඉස්කෝලේ පැවැත්වෙන දෙමව්පිය හමුවීම්වලදී මේගැන පැමිණිලි කරලා තියෙනව මේගැන. අනිත් ළමුන් මට අපහාස කරමින් අම්මට කියල තිබුන 'මම වගේ එකෙක් මේ ලෝකෙට බිහිකිරීම වරදක්ය' කියල.

    තවත් විස්තර
    next