සමාජය

 1. දැහැමි රණවීර

  බීබීසී සිංහල

  Judged by body features

  "මම මොන වැඩේ කරන්න ගියත් සැමියාගේ ගෙදර අය මගේ කකුලේ ඇඟිලි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දැක්ක තැන අපහාස කරනවා."

  තවත් විස්තර
  next