පිලිපීනය

 1. Philippine

  "විවේචකයන් කියනවා ඩුටර්ටේ ට පිස්සුය කියල. මෝඩයා! මට පිස්සුනම්,ජනාධිපති වෙන්න ඕන ඔහුයි. මම නොවෙයි."

  තවත් විස්තර
  next
 2. පිලිපීනය ,පොල් රා

  අනවසරයෙන් පෙරනු ලබන පොල් රා ඇතුළු වෙනත් සුරා වර්ගවලට නත්තල් සමයෙහි පිලිපීන ජාතිකයන් අතර ඉහළ මට්ටමේ ඉල්ලුමක් පවතී.

  තවත් විස්තර
  next