රතු කුරුස

  1. නාවික හමුදාව

    "බොඩි බෑග් කියන්නේ Covid -19 සඳහාම අලුතින් නිර්මාණය වූ දෙයක් නොවේ. ආපදා අවස්ථාවල, පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලාවේ අපි මෘත දේහයන් බහාලන්න මේවා භාවිත කළා."

    තවත් විස්තර
    next