ගබ්සාව

 1. දැහැමි රණවීර

  BBC සිංහල

  Baby farm Sri Lanka

  "තනි අම්මලා වෙනුවෙන් මේ රටේ හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තිබුණනම් හරි. දරුවෙක් බිහි වෙන්න දෙන එක පුණ්‍යකර්මයක් කියන මිනිස්සුම තමයි අනික් අතට ඒ දරුවටයි, අම්මටයි නොසෑහෙන්න ගරහන්නේ."

  තවත් විස්තර
  next
 2. අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්ඩා ආඩන්

  අදාළ යෝජනාවට අනුව පිළිසිඳ ගැනීමෙන් සති 20ක දක්වා කාලයක් තුළ ගබ්සා කිරීමකට යොමු වනවා ද යන්න තීරණය කිරීමට අවස්ථාව හිමි වනු ඇත.

  තවත් විස්තර
  next