ස්විට්සර්ලන්තය

 1. ස්විට්සර්ලන්ත සන්නද්ධ හමුදා තුළ කාන්තා ප්‍රතිශතය 1%ක් පමණි

  දැනට පවතින ක්‍රමය අනුව, හමුදාවට බැඳෙන භටයන් සඳහා නිකුත් කෙරෙන නිල ඇඳුම් කට්ටලයට අයත් වන්නේ පිරිමි යට ඇඳුම් පමණි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. මුහුණු වැස්ම

  අන්ත දක්ෂිණාංශික පක්ෂයක් විසින් ගෙනෙන ලද ජනමත විචාරණයෙන්, බුර්කා සහ නිකාබ් පළඳින මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට බලපෑමක් එල්ල කෙරෙනු ඇත.

  තවත් විස්තර
  next