හින්දු

 1. Spike in anxiety levels

  අනවසර සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධ නව පුරවැසි පනතක් ගෙන ඒමත් සමග ඉන්දියාවේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ මුස්ලිම් යුවතියකගේ අත්දැකීම.

  තවත් විස්තර
  next
 2. ඉන්දියාව,වාරාණසී

  හින්දු ආගම සමඟ බැඳී ඇති භාෂාවක් වන සංස්කෘත, මුස්ලිම් දහම අනුගමනය කරන බැතිමතෙකුට ඉගැන්විය නොහැක යන්න දැඩි මතධාරී සිසුන් කණ්ඩායමක තර්කය වී තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next