ඌබර්

 1. දැහැමි රණවීර

  බීබීසී සිංහල

  Uber Sri Lanka

  මෙම බොහෝ සිද්ධීන්වලට රියදුරන් සෘජුව සම්බන්ධ අතර, අදාළ මගීන්ගේ පැමිණිලිවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඌබර් සමාගම බොහෝ කාලයක් ලබා ගන්නා බවට ද චෝදනා එල්ල වේ.

  තවත් විස්තර
  next