අග්නිදිග ආසියාව

 1. animal cave painting

  එම සිතුවම 'සුලවෙසි' වර්ගයේ ජීවමාන වල් ඌරකුගේ ශරීර ප්‍රමාණයෙන් සිතුවම්කර ඇති අතර එය ආඛ්‍යාන දර්ශනයක හැඩතල අනුව චිත්‍රණය කරනු ලැබ ඇති බවක් පෙනී යයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Mekong

  බලපත් නැතිව වැලි ප්‍රවාහනයට අවසර දීමත් සමඟ වැලි ජාවාරම මුල්කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේත් පැතිර ගිය මහජන විරෝධතා සහ ගැටුම් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබෙමින් පවතී.

  තවත් විස්තර
  next