රාමසාන්

  1. Muslims breaking Ramadan fast with ceremonial meal iftar

    ආසාදන සමග සටන් කිරීමට ශරීරයට විශාල ශක්තියක් අවශ්‍ය බව සසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා වෛද්‍ය ජෙනා මැකියෝචි පවසයි.

    තවත් විස්තර
    next