ෂී ජින්පිං

 1. This picture taken on April 21, 2016 in Shaoshan shows Chinese tourists posing in front a flag of the Communist Party of China

  ඔබට කල්වේලා අඩු නම් මේ ලිපිය වචන 100න් කියවිය හැක. ඔබට කල්වේලා ඇත්නම් වචන 600න් කියවීමට ද හැකිය.

  තවත් විස්තර
  next
 2. cheenya

  සභාපති මාඕ සේතුං (Mao Zedong) චීන විප්ලවයේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු 1949 ඔක්තෝබර් පළමුවෙනිදා 'තියනාන්මෙන්' චතුරශ්‍රයේ දී 'මහජන චීන ජනරජය' ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

  තවත් විස්තර
  next