තෙරේසා මේ

  1. රැජින එලෙසබත්

    අගමැති බොරිස් ජොන්සන් පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවීමට ගත් තීන්දුවට එරෙහිව ඔහු අයත් කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය තුළින් පවා දැඩි විරෝධයක් එල්ල වෙමින් පවතී.

    තවත් විස්තර
    next