ජාතික ජන බලවේගය

  1. Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa (2L) gestures as he leaves after attending an event for the swearing in of the new cabinet ministers at the historical ''Magul Maduwa''/ ''Assembly Hall'' situated at the Temple of the Sacred Tooth Relic where the ancient Sri Lankan kings met their ministers and carried out daily administrative tasks at Kandy, Sri Lanka 12 August 2020. (Photo by Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images)

    කොවිඩ් සහ ජීවන වියදම හමුවේ පීඩාවට පත්ව සිටින සාමාන්‍ය ජනයා ඉහත කී පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සංවේදී විය යුතුද?

    තවත් විස්තර
    next