භූමිකම්පා

  1. Emergency and rescue officials examine a damaged building in the popular shopping Chapel Street in Melbourne on September 22, 2021, after a 5.9 magnitude earthquake

    වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත හදිසි ආපදා සේවාව පසුකම්පන පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන්නැ යි එහි වැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීය.

    තවත් විස්තර
    next