රැකියා

 1. ෆාම් ති ට්‍රා මි,Pham Thi Tra My

  "අම්මේ!තාත්තේ! මට හරිම කණගාටුයි.පිටරටකට යාමේ මගේ ගමන අසාර්ථකයි - මම මැරෙන්නයි යන්නේ.මට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. අම්මේ!තාත්තේ!මම ඔබලාට ආදරෙයි.අම්මේ!මට සමාවෙන්න" ෆාම් ති ට්‍රා මි යැවූ අන්තිම පණිවුඩයෙහි දැක්වෙයි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Sri Lanka presidential elections 2019

  ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම, රට තුළ එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ දේශීය සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම වැනි නිර්ණායක කෙරෙහි තරුණ ඡන්දායකයින්ගේ වැඩි අවධානය යොමුවී ඇති බව පෙනෙන්නට තිබේ.

  තවත් විස්තර
  next