සාගතය

 1. ගීතා පාන්ඩේ

  බීබීසී නිව්ස්, දිල්ලි

  ඉන්දියාව

  ගතවූයේ එක් දිනක් පමණි. දිල්ලි අගනුවර යමුනා ගඟ අසබඩ පිහිටි පාලමක් යට ජීවත්වන සිය ගණනක් සොයා ගැනිණි. යමුනා ගඟ මලාපවාහන පද්ධතියකට සමාන විය.

  තවත් විස්තර
  next